بازیکنان شاخص این تورنمنت

بازیکنان شاخص شرکت کننده در این تورنمنت عبارتند از :

فراز قلعه دار

ایشان از بازیکان برتر استان اصفهان می باشند

قهرمانی در رده سنی زیر بیست سال کشور در کارنامه اینشان مشهود است

محسن ترکان

ایشان از مربیان و بازیکان استان اصفهان می باشند

ایشان از مربیان بنام استان اصفهان هستند

علیرضا خیری

ایشان از مربیان و بازیکان استان اصفهان می باشند

ایشان از مربیان بنام استان اصفهان هستند

علی صفیری

ایشان از بازیکنان آینده دار شطرنج اصفهان هستند

بازیکنی خوش فکر و آینده دار که در این مسابقات شرکت نموده اند