آرشیو بازیها

مشاهده و دانلود فایلهای بازی تورنمونت قهرمانی اصفهان

تمام بازیها

مشاهده تمام بازیهای بصورت دور به دور این تورنمنت

برای مشاهده تمامی بازیها بر روی شکل روبرو کیلک نمائید

دور اول

دور اول مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور دوم

دور دوم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور سوم

دور سوم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور چهارم

دور چهارم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور پنجم

دور پنجم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور ششم

دور ششم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور هفتم

دور هفتم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور هشتم

دور هشتم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید

دور نهم

دور نهم مسابقات راس ساعت مشخص شده در آیین نامه برگزار گردید

برای مشاهده بازیهای که بطور آنلاین در این تورنمنت انجام شده بر روی شکل روبرو کلیک کنید بدیهی است می توانید جهت آپلود فایل الکترونیکی بازیها نیز از این قسمت اقدام نمائید