مدیریت رویداد و نوبت دهی  

در این قسمت میتوانید رویداد های تعریف شده را به صورت کامل در یک تقویم مشاهده می نمائید و همچنین برای رزو و نوبت دهی نیز استفاده میگردد ماژول نوبت دهی و رزرو اسیون و رویدادهای فرتاز

November2017

Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4Sunday
5Monday
6Tuesday
7Wednesday
8Thursday
9Friday
10Saturday
11Sunday
12Monday
13Tuesday
14Wednesday
15Thursday
16Friday
17Saturday
18Sunday
19Monday
20Tuesday
21Wednesday
22Thursday
23Friday
24Saturday
25Sunday
26Monday
27Tuesday
28Wednesday
29Thursday
30Friday