مدیریت رویداد و نوبت دهی  

در این قسمت میتوانید رویداد های تعریف شده را به صورت کامل در یک تقویم مشاهده می نمائید و همچنین برای رزو و نوبت دهی نیز استفاده میگردد ماژول نوبت دهی و رزرو اسیون و رویدادهای فرتاز

February2018

Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3Sunday
4Monday
5Tuesday
6Wednesday
7Thursday
8Friday
9Saturday
10Sunday
11Monday
12Tuesday
13Wednesday
14Thursday
15Friday
16Saturday
17Sunday
18Monday
19Tuesday
20Wednesday
21Thursday
22Friday
23Saturday
24Sunday
25Monday
26Tuesday
27Wednesday
28Thursday