مدیریت رویداد و نوبت دهی  

در این قسمت میتوانید رویداد های تعریف شده را به صورت کامل در یک تقویم مشاهده می نمائید و همچنین برای رزو و نوبت دهی نیز استفاده میگردد ماژول نوبت دهی و رزرو اسیون و رویدادهای فرتاز

September2017

Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2Sunday
3Monday
4Tuesday
5Wednesday
6Thursday
7Friday
8Saturday
9Sunday
10Monday
11Tuesday
12Wednesday
13Thursday
14Friday
15Saturday
16Sunday
17Monday
18Tuesday
19Wednesday
20Thursday
21Friday
22Saturday
23Sunday
24Monday
25Tuesday
26Wednesday
27Thursday
28Friday
29Saturday
30Sunday